ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ

Условия и ред за подаване на сигнали в „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

В случай че сте физическо лице, което е:

 • работник/служител или друго лице, което полага наемен труд в М САТ;
 • стажант в М САТ;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негов подизпълнител или доставчик на М САТ;
 • кандидат за работа в М САТ, участвал в каквато и да е форма за подбор за постъпване на работа, и получил в това си качество информация за нарушение;
 • служител на М САТ, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 • осъществява/ло настоящи или минали дейности в М САТ, чрез които независимо от тяхното естество, сте получили информация за нарушения,

имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД.

Нарушенията, за които можете да подадете сигнал по реда на ЗЗЛПСПОИН, могат да се отнасят до:

 • обществени поръчки;
 • опазване на околната среда;
 • защита неприкосновеността на личния живот и данни;
 • сигурност на информационните мрежи и данни;
 • финансовите интересни на Европейския съюз;
 • трудовото законодателство.
 1. ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ

Сигнал за нарушения можете да подадете до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона (+359 888 992 995), по други системи за гласови съобщения, а по Ваше изрично искане – чрез лична среща в уговорен подходящ срок (Раздел II, чл. 5, ал. 1, 2, 3 и 4 от Вътрешните правила на „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

За регистрирането на сигнали използваме формуляри по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни, който съдържа следните данни:

 1. Вашите три имена, адрес и телефон, както и електронния Ви адрес, ако има такъв;
 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 4. дата на подаване на сигнала;
 5. подпис, електронен подпис или друга Ваша идентификация.

Писменият сигнал подавате чрез попълване на формуляр по образец, полагане на саморъчен подпис, лично доставяне или изпращане по поща/куриер на адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов” № 3, офис „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който Ви предлага да го подпишете (Раздел II, чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила на „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН). Към сигнала можете да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или да се позовете на документи, в т. ч. да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените от Вас данни или да предоставят допълнителна информация.

Сигнал чрез електронна поща се подава чрез формуляра по образец, който подписвате и изпращате на адрес: signals@mnet.bg

Ако сигналът не съдържа посочените по-горе данни, Ви се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него Ви се връща.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Образец от Формулярa за регистриране на сигнали за нарушения може да се получи от служителя, отговарящ за приемането на сигнали, както и на интернет страниците на „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД – www.msatcable.com, както и на Комисията за защита на личните данни – www.cpdp.bg.

РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ И ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

 1. получи сигналите и да потвърди това в срок от 7 дни след получаването;
 2. гарантира, че Вашата самоличност и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена, и да предприеме нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
 3. поддържа връзка с Вас, като при необходимост изисква допълнителни сведения от Вас и от трети лица;
 4. Ви предостави обратна информация гнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
 5. предостави на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
 6. документира устни сигнали;
 7. поддържа регистър на подадените сигнали;
 8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;
 9. предостави на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предостави възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
 10. предостави възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
 11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а/ организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изиска съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б/ предлага на ръководството на М САТ предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в/ насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г/ препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

М САТ, в качеството си на дружество, получило сигнала, има следните задължения, които осъществява чрез Изпълнителния си директор:

 1. Въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, Изпълнителният директор предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
 2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
 3. прекратява проверката:

а/ когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по закона по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б/ по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в/ когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

 1. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 3, букви „а“ и „б“, можете да подадете сигнал до Комисията за защита на личните данни.

ДОКУМЕНТИ И ОБРАЗЦИ:

 

Формуляр за регистриране на сигнал

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

КОНТАКТИ НА СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН:

Име: Петя Кирилова

тел. +359 888 992 995

адрес гр.Варна, ул. „Генерал Паренсов” № 3, Административна сграда ЦКБ, ет. 2, офис М САТ

Електронна поща, на която се подават сигнали: signals@mnet.bg